Connect with us

Activitate parlamentara

Ordine de zi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

Published

on

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

COMUNICAT  DE  PRESĂ

          Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 9 decembrie 2014 au fost  înscrise  următoarele puncte:

1.           Propunerea legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Pl-x 504/2014).

2.           Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (Pl-x 508/2014).

3.           Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii (Pl-x 509/2014).

4.           Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului communist în România şi pentru completarea art.4 din Legea nr.269/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate public şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 510/2014).

5.           Proiectul de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PL-X 512/2014).

6.           Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Istoriei Totalitarismului (Pl-x 515/2014).

7.           Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 519/2014).

8.           Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (Pl-x 521/2014).

9.           Proiectul de Lege pentru introducerea disciplinei “Istoria Totalitarismului în România”  în ciclul superior al liceului (Pl-x 525/2014).

10.       Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 şi art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice (Pl-x 526/2014).

11.           Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (Pl-x 527/2014).

12.       Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 528/2014).

13.       Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001 (Pl-x 401/2014).

14.       Diverse.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei.

De comun acord, membrii comisiei au hotărât să înceapă dezbaterile cu propunerea legislativă înscrisă la punctul 13 al ordinii de zi, pentru care comisia noastră a fost sesizată, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru întocmirea unui raport suplimentar.

La dezbateri au fost prezenţi, din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul secretar de stat György Attila; doamna Mihaela Dana Stan, director general adjunct al Direcţiei generale juridice; doamna Diaconescu Lucica, şef serviciu.

În urma discuţiilor şi ale precizărilor oferite de reprezentanţii Ministerului Finanţelor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar, cu un amendament, care urmează să fie trimis Comisiei juridice.

Revenindu-se la ordinea de zi, propunerea legislativă înscrisă la punctul 1 a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentă doamna Irina Alexe, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, care a susţinut respingerea acestei iniţiative legislative, întrucât instituirea închisorii contravenţionale ca sancţiune contravenţională principală contravine principiilor constituţionale în vigoare. Găsind pertinente explicaţiile doamnei secretar de stat, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.

Propunerile legislative înscrise la punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi au fost respinse, cea de la punctul 3 cu unanimitate de voturi, iar cea de la punctul 4 cu majoritate de voturi.

Propunerile legislative de la punctele 5, 6 şi 7 au primit aviz favorabil în forma prezentată, cu unanimitate de voturi.

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost respinsă, cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege înscris la punctul 9 al ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Propunerile legislative de la punctele 10 şi 11 au fost respinse cu unanimitate de voturi, iar propunerea legislativă de la punctul 12 a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

La punctul 14 de pe ordinea de zi, „Diverse”, s-au luat unele hotărâri de ultimă oră cu privire la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei cu tema „Drepturile omului – 365 de zile”, care are loc în ziua următoare, 10 decembrie 2014, ora 10,30, la Sala Mihai Viteazul.

          PREŞEDINTE,
Deputat  Nicolae Păun

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015